M. V. Panduranga Rao


Website:
http://www.iith.ac.in/~mvp/
Email
mvp@iith.ac.in
Publications
2014
Shaik A Ahammed, Karthik Badam, Guddanti V Bhaskar, Sumit Chhuttani, Anuj Gangwar, Vaibhav Garg, Lokesh Gupta, Anubhav K Jain, Rohit Jindal, Neeraj Kumar, Kiran K Manku, Vijay K Midde, Malempati Nagarjuna, Rahul Patil, Saurabh Singh, Nallapu Sneha, Praveen B Srinivas, Mudit Tanwani, Sameer Wasnik, Ravindra Guravannavar, Subrahmanyam Kalyanasundaram , Kotaro Kataoka , M. V. Panduranga Rao , Naveen Sivadasan
Humanitarian Technology Conference (R10-HTC), 2014 IEEE Region 10; (2014/8/6)