MTech2013

Kanigalpula Samanvi
CS13M1001
Resume

Asha Mary Joseph
CS13M1002
Resume

Kanishka Chauhan
CS13M1003
Resume
Mh.Moiez Gohar
CS13M1004
Resume
Kalla Srinivas
Resume
Natti Bhuvana Sai
CS13M1006
Resume
Yogesh Charan
CS13M1007
Resume
Parag Jain
CS13M1008
Resume
Erupothu Harish
CS13M1009
Resume
Kiran Dilip Bhos
CS13M1011
Resume

Chavan Yogesh Laxman 
CS13M1012
 

Anjali Singh
CS13M1013
 
Naman Grover
CS13M1014
 
Ram Chandra Prasad V
CS13M1019
Resume