Open-WBO-LSU co-authored by Saurabh Joshi wins prizes in PB'16 competition

Open-WBO-LSU co-authored by Saurabh Joshi wins prizes in PB’16 competition

Open-WBO-LSU co-authored by Saurabh Joshi wins prizes in PB’16 competition