Former Members

Former Faculty

Karteek Sreenivasaiah

Karteek Sreenivasaiah

University of Liverpool

Jan 2017 - April 2024.

Fahad Panolan

Fahad Panolan

July 2019 - Aug 2023.

Manohar Kaul

Manohar Kaul

Jan 2016 - March 2022

Dr. Saurabh Joshi

Dr. Saurabh Joshi

May 2016 - Sep 2021

Dr. Sparsh Mittal

Dr. Sparsh Mittal

IIT Roorkee

Sep 2016 - Dec 2019

Dr. Naveen Sivadasan

Dr. Naveen Sivadasan

TCS Research

Jan 2010 - June 2015

Dr. Ravindra Guravannavar

Dr. Ravindra Guravannavar

Jan 2010 - July 2012